Τομείς Εξειδίκευσης

Ήδη από την ίδρυσή του, το Δικηγορικό Γραφείο Στυλιανού & Στυλιανού αναπτύχθηκε και διακρίθηκε στους δύο κύριους τομείς της εξειδίκευσής του, δηλαδή το ναυτικό και το αεροπορικό δίκαιο. Ενήργησε και ενεργεί για λογαριασμό Aσφαλιστών πλοίων και αεροσκαφών, Οργανισμών Αλληλασφάλισης Πλοίων (P&I Clubs), πλοιοκτητριών και αεροπορικών εταιριών, σε όλους τους τομείς του ναυτικού και αεροπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων συγκρούσεων πλοίων και ναυτικών ατυχημάτων, αεροπορικών ατυχημάτων, απαιτήσεων επιβατών και φορτίου, αγοραπωλησιών πλοίων, μεταβίβασης και μίσθωσης αεροσκαφών, δικαστικής διαδικασίας και διαιτησίας σε ναυτικές και αεροπορικές διαφορές.