Νομικά Νέα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ POS

22.09.2017

Παραθέτουμε πιο κάτω ένα σημερινό ενδιαφέρον άρθρο της εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», που, με αφορμή αποσταλείσα σχετική επιστολή του Διευθύνοντος Εταίρου του Γραφείου μας, πραγματεύεται και υπογραμμίζει τον  υπαρκτό κίνδυνο για χιλιάδες επαγγελματίες να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλα πρόστιμα αναφορικά με την μη χρήση των POS, που αναγκαστικά εγκατέστησαν στις επιχειρήσεις τους, για τον απλούστατο λόγο ότι όλες οι λαμβάνουσες χώρα πληρωμές προς αυτούς γίνονται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζών ή με τραπεζικά εμβάσματα από το εξωτερικό.

 

 

 

Κίνδυνος άδικων προστίμων για το POS


Χιλιάδες επαγγελματίες δεν χρησιμοποιούν τα τερματικά αφού όλες οι πληρωμές προς αυτούς γίνονται μέσω τραπεζών η εμβασμάτων

 

Tον κίνδυνο να επιβαρυν­θούν άδικα με βαρύτατα πρόστιμα για μη χρήση τερματικών POS διατρέχουν χι­λιάδες επαγγελματίες οι οποί­οι υποχρεώθηκαν να εγκατα­στήσουν τα μηχανήματα αυτά στις επαγγελματικές τους εγ­καταστάσεις αν και όλες οι πλη­ρωμές προς αυτούς γίνονται εί­τε μέσω τραπεζών στην Ελλά­δα είτε με εμβάσματα από το εξωτερικό, χωρίς τη χρήση των συγκεκριμένων συσκευών.

 

Αιτία το γεγονός ότι η υφυ­πουργός Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου τροποποίησε μια παλαιότερη απόφασή της για τους υπόχρεους αποδοχής πλη­ρωμών μέσω τερματικών POS κατά τέτοιο τρόπο ώστε όταν οι ελεγκτές των συναρμοδίων υπουργείων εντοπίζουν επαγ­γελματίες που έχουν POS αλλά δεν τα χρησιμοποιούν να τους καταλογίζουν αδιακρίτως πρό­στιμα, χωρίς να εξετάζουν εάν εκ της φύσεως των συναλλα­κτικών τους δραστηριοτήτων καθίσταται ή όχι αναγκαία η χρήση των συγκεκριμένων συ­σκευών.

 

Ειδικότερα, όπως επιση­μαίνει σε επιστολή που απέ­στειλε στη «Ν» ο δικηγόρος Στέ­λιος Στυλιανού, «με την υπ’ αριθμ. 86437/03.08.2017 από­φαση της υφυπουργού Οικο­νομικών τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 κοι­νή υπουργική απόφαση “περί Ρύθμισης Υποχρέωσης Απο­δοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νο. 4446/2016” και προβλέπεται ότι οι επαγγελματίες, οι οποί­οι είναι υπόχρεοι να δέχονται πληρωμές με κάρτα με τη χρή­ση τερματικών μηχανών ηλε­κτρονικών πληρωμών POS, υποχρεούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής κα­ταγγελίας ή διενέργειας ελέγ­χου να καταθέτουν στην αρ­μόδια Ελεγκτική Υπηρεσία απο­δεικτικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει “η χρήση τερ­ματικού αποδοχής καρτών πλη­ρωμής και μέσων πληρωμής με κάρτα”».

Η τροποποιηθείσα κοινή υπουργική απόφαση προέβλεπε ότι ο υπόχρεος επαγγελματίας υποχρεούτο εντός 30 ημερών από τη στιγμή που υποβλήθηκε καταγγελία εναν­τίον ή διενεργήθηκε σ’ αυτόν έλεγχος να καταθέσει τιμολό­γιο αποδεικτικό της αγοράς του τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμής, ανεξαρτήτως της χρήσης ή όχι του τερματικού αυτού.

Όπως επισημαίνει ο κ. Στυ­λιανού, «υπάρχουν περιπτώ­σεις επαγγελματιών οι οποίοι συναλλάσσονται με ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες ή επι­χειρήσεις και όλες οι πληρω­μές σε αυτούς γίνονται είτε μέ­σω τραπεζών στην Ελλάδα είτε με εμβάσματα από το εξωτερι­κό. Οι επαγγελματίες αυτοί εκ των πραγμάτων δεν θα πραγ­ματοποιούν οποιαδήποτε εί­σπραξη μέσω των τερματικών (POS), τα οποία υποχρεώθηκαν να εγκαταστήσουν στα γραφεία τους, χωρίς αυτό να συνιστά οποιαδήποτε παράβαση αφού όλες οι προς αυτούς πληρωμές γίνονται μέσω τραπεζών».

«Γεννάται, ως εκ τούτου», συ­νεχίζει ο κ. Στυλιανού, «το εύ­λογο ερώτημα για ποιο λόγο θα πρέπει οι πιο πάνω επαγγελ­ματίες, με βάση την ως άνω τροποποιητική απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών, να δια­τρέχουν τον κίνδυνο επιβολής προστίμων χωρίς να έχουν υπο­πέσει σε οποιαδήποτε παρά­βαση, αφού όλες οι προς αυ­τούς πληρωμές γίνονται μέσω τραπεζών ή τραπεζικών εμβα­σμάτων από το εξωτερικό;».

 

Σύμφωνα με τα όσα επιση­μαίνει ο έγκριτος δικηγόρος, «το πρόβλημα αυτό αφορά πλείστες όσες επιχειρήσεις και ελεύ­θερους επαγγελματίες», γι’ αυ­τό «η κα υφυπουργός θα πρέπει να προβεί σε τροποποίηση της πιο πάνω υπ’ αριθμ. 86437/03.08.2017 απόφασής της ώστε να εξαιρέσει τους επαγγελματίες εκείνους, οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να κάνουν χρήση των τερματι­κών (POS) που υποχρεώθηκαν να εγκαταστήσουν στις επιχει­ρήσεις τους».

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όποιον, αν και υποχρεούται, δεν έχει εγκαταστήσει στην επαγγελματική του εγκατά­σταση και δεν χρησιμοποιεί τερματικές μηχανές ηλεκτρο­νικών πληρωμών POS είναι υπέ­ρογκο, καθώς ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.

 

Επιπλέον, με βάση την πα­ραπάνω τροποποίηση που επέ­φερε στην αρχική απόφαση η κα Παπανάτσιου, μειώνεται στο μισό, στα 750 ευρώ, εφόσον «ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διε­νέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπη­ρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρω­μής με κάρτα.

 

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, η πα­ραπάνω τροποποίηση της αρ­χικής κοινής υπουργικής από­φασης έγινε με σκοπό να απο­φευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης του νόμου, τα οποία είχαν αρχίσει να πλη­θαίνουν καθώς πολλοί επαγγελματίες προμηθεύονταν τα POS και, στη συνέχεια, βασι­ζόμενοι απλά στο γεγονός ότι αρκούσε η προσκόμιση τιμο­λογίου αγοράς για την απόδει­ξη της προμήθειας για να απο­φύγουν ολόκληρο το πρόστιμο τις πρώτες μέρες που η εφαρ­μογή του μέτρου ήταν ελαστι­κή, δεν τα χρησιμοποιούσαν! Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις επισημάνσεις του κ. Στυ­λιανού το θέμα θα πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να μην αδι­κούνται, με το να καλούνται να πληρώνουν υπέρογκα πρόστι­μα, επαγγελματίες που οι συ­ναλλαγές τους δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω POS και ως εκ τούτου δεν είναι ανα­γκαίο να έχουν τέτοιες συ­σκευές.

 

 

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 27 Next »