Νομικά Νέα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παραγγελία ρεκόρ της JAL στην Αirbus

Από την «Ναυτεμπορική» της 8ης Οκτωβρίου 2013

 

Παραγγελία ρεκόρ της JAL στην  Αirbus

Αγορά τριάντα ενός αεροσκαφών Α350 έναντι 9,5 δισ. δολλ.


Την πώληση 31 αεροσκα­φών τύπου A350 στην Ιαπωνική  αεροπορική εται­ρεία Japan Airlines (JAL) έναντι του ποσού των 950 δισ. γιεν (9,5 δισ. δολάρια) ανακοίνωσε ο ευ­ρωπαϊκός αεροναυπηγικός όμι­λος Airbus, κατορθώνοντας να εισέλθει σε μία αγορά στην οποία μέχρι πρότινος απόλυτος κυρίαρχος ήταν η Αμερικανική Βοeing.

 Παράλληλα, οι δυο εταιρείες υπέγραψαν και συμφωνία βάσει της οποίας η JAL θα προχωρή­σει κάποια στιγμή στο μέλλον στην αγορά ακόμη 25 αεροσκα­φών του ίδιου τύπου. Οι πρώτες παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2019 και αναμένεται ότι θα ολο- κληρωθούν σε διάστημα έξι ετών.

 Η ιστορική συμφωνία της Air­bus υπογραμμίζει πέραν της δι­κής της επιτυχίας και τις τερά­στιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Αμερικανική Boeing με ορισμένους από τους παραδο­σιακούς πελάτες της, όπως ήταν η JAL. Τόσο οι καθυστερήσεις πα­ράδοσης του νέου Boeing 787 Dreamliner όσο και τα προβλή­ματα που εμφάνισαν κάποια εξ αυτών των αεροσκαφών φαίνεται να αναγκάζουν τους Ιάπωνες να στραφούν στην Airbus.

Ο ευρωπαϊκός όμιλος εδώ και αρκετές δεκαετίες προσπαθεί να δελεάσει τόσο την JAL, όσο και την ανταγωνίστριά της ANA Holding προκειμένου να επιλέξουν τα δικά της αεροσκάφη, αλλά μέ­χρι σήμερα δεν τα είχε καταφέρει. Οι δύο Ιαπωνικές εταιρείες είχαν περιοριστεί σε μικρές πα­ραγγελίες κυρίως αεροσκαφών τύπου Α320. Πάντως, ο Γιοσιχάρου Ουέκι, πρόεδρος της JAL, έσπευσε να υποστηρίξει ότι τα προβλήματα με τα 787 Dream- liners δεν διαδραμάτισαν κανέ­να ρόλο στην απόφαση της εται­ρείας του να επιλέξει την Airbus. Υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι απλά το μοντέλο Α350 καλύ­πτει πλήρως τα κριτήρια ασφά­λειας που έχει θέσει η JAL, κα­θώς είναι ένα αεροσκάφος υψη­λής ποιότητας, ενώ παράλληλα το χρονοδιάγραμμα παράδοσής του ταυτίζεται σχεδόν πλήρως με το πρόγραμμα αντικατάστασης του στόλου της ιαπωνικής εταιρείας. «Ηταν το μοντέλο που μας ταί­ριαζε περισσότερο», ξεκαθάρισε ο κ. Ουέκι. Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Air­bus Φαμπρίς Μπρεζιέ αποκάλυψε ότι συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση του Ιαπωνικού ομίλου, προσθέτοντας ότι με αυτήν την παραγγελία-τπν πρώτη τέτοιου με­γέθους για την Airbus στην Ιαπωνία-«ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας με την JAL».

Οι συνολικές παραγγελίες που είχε «κλείσει» η Airbus έως τα τέ­λη Σεπτεμβρίου έφθασαν στα 1.062 αεροσκάφη, ενώ οι αντί- στοιχες της Βoeing  στα 890. Το γε­γονός αυτό προσφέρει στον ευ- ρώπαϊκό όμιλο τη δυνατότητα να επανακτήσει την κορυφαία θέση παγκοσμίως στον κλάδο, την οποία είχε απολέσει το 2012 για πρώτη φορά υστέρα από διά­στημα μεγαλύτερο των 10 ετών.

Παράλληλα η Airbus φαίνε­ται ότι έχει μία χρυσή ευκαιρία να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ιαπωνική αγο­ρά, καθώς έως τον Απρίλιο του 2014 και η ANA Holdings προ­ετοιμάζεται για την εφαρμογή προγράμματος ανανέωσης του στόλου της. Η εταιρεία έχει ανα­κοινώσει ότι εξετάζει τόσο το μοντέλο Α350 όσο και το Boeing.

 

« Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 25 Next »