Νομικά Νέα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Νέα ενδιαφέρουσα απόφαση με αριθμό 2853/2018 εκδοθείσα στις 06.06.2018 από το Ειρηνοδικείο Αθηνών

06.07.2018

 

Νέα ενδιαφέρουσα απόφαση με αριθμό 2853/2018 εκδοθείσα

 στις 06.06.2018 από το Ειρηνοδικείο Αθηνών


Περίληψη: Ασκηση αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για παραβίαση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 90/314/EU «για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις», όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 339/1996. Δικαιώματα των εναγόντων καταναλωτών να διεκδικήσουν αποζημίωση για προκληθείσες υλικές ζημίες και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητάς τους σε περίπτωση υπαίτιας και παράνομης παραβίασης των υποχρεώσεων, που προβλέπονται στην πιο πάνω νομοθεσία, εκ μέρους του διοργανωτή του ταξιδιωτικού πακέτου και του εμπλεκομένου πωλητή.

 

Νομικά ζητήματα: Αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ευθύνη του διοργανωτή και του πωλητή του οργανωμένου ταξιδίου να καλύψουν τις προκληθείσες στους καταναλωτές υλικές ζημίες και να τους καταβάλουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και προσβολής της προσωπικότητάς τους. Εφαρμογή του Νόμου 2251/1994, όπως τροποποιηθείς ισχύει, «για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της πιο πάνω Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο.

 

Διατακτικό της εκδοθείσας απόφασης: Καταδίκη του διοργανωτή του πακέτου και του εμπλεκομένου πωλητή να καταβάλουν στους ενάγοντες καταναλωτές το ποσό της περιουσιακής ζημίας, που υπέστησαν από την παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων των εναγομένων σε συνδυασμό με την αδικοπρακτική τους συμπεριφορά, καθώς και εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη και προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων, νομιμότοκα από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αγωγής αποζημίωσης.

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27 Next »